>> CABNET  ความก้าวหน้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในยุคปัจจุบัน : การประชุมคณะรัฐมนตรีแบบลดเอกสารที่ผ่านมาได้ช่วยลดปริมาณเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและลดภาระของส่วนราชการในการผลิตเอกสารไปได้อย่างมาก การดำเนินการในขั้นต่อไปจึงเริ่มมุ่งเน้นไปให้ความสำคัญด้านเนื้อหาของเรื่องที่เสนอและระบบการบริหารจัดการรับ-ส่งเอกสารของคณะรัฐมนตรี รวมทั้งระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีมีความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นที่มาของ CABNET <<


 

ที่
ชื่อระบบ
วัตถุประสงค์
สถานะปัจจุบัน
1
ระบบวางแผนการเสนอเรื่องต่อ ครม. เพื่อวางแผนเรื่องที่จะเสนอต่อ ครม. ไม่มีผู้ใช้งาน
2
ระบบเสนอเรื่อง เพื่อเสนอเรื่องต่อ ครม. และเป็นต้นเรื่องสำหรับการดำเนินการ
อื่นใดในระบบ CABNET อาทิ การจัดทำระเบียบวาระการประชุม ครม. การยืนยันมติคณะรัฐมนตรี
ยกเลิกใช้งาน
(สบส. ใช้ตั้งต้นเรื่องเพื่อยืนยันมติ)
3
ระบบขอความเห็น เพื่อขอความเห็นจากส่วนราชการ ยกเลิการใช้งาน
4
ระบบบันทึกเสนอ/คำสั่งการ เพื่อจัดทำบันทึกเสนอ/คำสั่งการ ไม่มีผู้ใช้งาน
5
ระบบจัดระเบียบวาระการประชุม ครม. เพื่อจัดวาระการประชุม ครม. ใช้งานอยู่
6
ระบบจัดระเบียบวาระการประชุม คกก. เพื่อจัดวาระการประชุม คกก. ไม่มีการใช้งาน
(ไม่มี คกก.)
7
ระบบสรุปผลการประชุม ครม. เพื่อสร้างเอกสารสรุปผลการประชุม ครม.
และแผ่น CD สรุปผลการประชุม ครม.
ใช้งานอยู่ (กปค.)
8
ระบบสรุปผลการประชุม คกก. เพื่อสร้างเอกสารสรุปผลการประชุม ครม.
และแผ่น CD สรุปผลการประชุม คกก.
ไม่มีการใช้งาน
(ไม่มี คกก.)
9
ระบบจัดทำร่างมติ เพื่อจัดทำร่างมติ ไม่มีผู้ใช้งาน
10
ระบบจัดทำร่างมติ คกก. เพื่อจัดทำร่างมติ คกก. ไม่มีผู้ใช้งาน
11
ระบบยืนยันมติ ครม.

เพื่อแจ้งผลการยืนยันมติ ครม.

ใช้งานอยู่
12
ระบบติดตามสถานภาพเรื่อง เพื่อติดตามสถานภาพของเรื่อง ใช้งานอยู่
13
ระบบเรื่องที่ต้องติดตามผลตามมติ เพื่อติดตามเรื่องที่ต่องติดตามการดำเนินการตามมติ ครม. ไม่มีผู้ใช้งาน